Skip links

Tyto obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) společnost French Winemaker CZ, s.r.o., se sídlem Devonská 1223/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 09514627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337422 (dále jen “French Winemaker”).

1/ Úvodní ustanovení

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující výrazy níže uvedený význam:

 1. Atelierem je místo, ve kterém je poskytována Služba. Adresa jednotlivých Atelierů se bude lišit podle zvoleného data a bude uvedena v kalendáři akcí.
 2. Podnikatelem je fyzická či právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se považuje zejména (nikoliv však výlučně) pro účely ochrany spotřebitele také fyzická či právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Službou se rozumí služba poskytovaná ze strany French Winemaker, přičemž její obsah a cena závisí na Zákazníkem zvolené variantě [(Afterwork, Klasik, Premium, Prestige)].
 4. Smlouvou je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a French Winemaker, za podmínek níže uvedených, jejímž předmětem je poskytnutí Služby.
 5. Spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s French Winemaker anebo s ním jinak jedná.
 6. Zákazníkem je Spotřebitel nebo Podnikatel.

Zákazník, který v rámci uzavírání kupní smlouvy uvede své identifikační číslo (IČO), bere na vědomí, že se považuje za Podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto Obchodních podmínek a Občanského zákoníku určené pro Spotřebitele.

2/ Předsmluvní prohlášení a záruky

French Winemaker prohlašuje a/nebo zaručuje, že:

 1. French Winemaker neúčtuje žádné další poplatky k částce účtované Zákazníkovým poskytovatelem internetu/telefonu.
 2. Zákazník je povinen zaplatit cenu před poskytnutím služby ze strany French Winemaker.
 3. French Winemaker neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
 4. Ceny Služeb jsou na webu provozovaném French Winemaker uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem (pokud existují). Náklady na dodání Služby (pokud existují) se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 5. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy. Spotřebitel může odstoupit písemně buď zasláním oznámení o odstoupení na adresu sídla French Winemaker, na e-mailovou adresu French Winemaker antoine@french-winemaker.com, osobním oznámením, komunikací prostřednictvím telefonního hovoru nebo vyplněním kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách French Winemaker.
 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce týkající se Služby, která byla upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 7. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb a jejichž plnění již začalo.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením Smlouvy obsažená v článku 2 a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3/ Uzavření Smlouvy

Zákazník uzavírá Smlouvu tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na webu provozovaném French Winemaker tím, že vloží do košíku požadovaný volný termín vybraného Atelieru, ve kterém bude Zákazníkovi poskytnuta Služba. Než Zákazník závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadovaný termín, Atelier, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky French Winemaker. Za případné chyby při přenosu dat French Winemaker nenese odpovědnost. Uzavření Smlouvy French Winemaker neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na Zákazníkem zadaný email.

[Způsoby úhrady jsou následující:

 1. Bezhotovostně platební kartou;
 2. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 3. Bezhotovostně převodem na účet French Winemaker č.ú. [BUDE DOPLĚNO] (při platbě převodem je potřeba počítat s delším časem připsání platby na účet French Winemaker – zpravidla 1-3 pracovní dny).]

Ve lhůtě do [3] pracovních dnů po řádném zaplacení ceny za Služby zašle French Winemaker Zákazníkovi na jím zadaný email adresu Atelieru a unikátní kód, na základě kterého bude Zákazník, případně třetí osoba v jejíž prospěch je Smlouva uzavřena, do Atelieru, za účelem poskytnutí Služby, ve sjednaném termínu vpuštěn.

French Winemaker si vyhrazuje právo na změnu sjednaného termínu poskytnutí Služby, přičemž tuto skutečnost French Winemaker oznámí Zákazníkovi na jím zadaný e-mail alespoň 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí Služby.

4/ Podmínky Služby

Účastnit Služby se mohou pouze osoby starší 18 let. Zákazník bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že oprávněná osoba French Winemaker může v souvislosti s objednávkou Zákazníka požádat všechny účastníky poskytované Služby o prokázání splnění této podmínky. Neprokázání této podmínky na žádost oprávněné osoby French Winemaker je důvodem pro neposkytnutí Služby ze strany French Winemaker.

Každý účastník Služby se této Služby účastní na vlastní nebezpečí. Zákazník tímto na sebe dále přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5/ Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní French Winemaker prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6/ Reklamační řád

Nesplní-li French Winemaker povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy řádně a včas, může Objednatel uplatnit své právo na reklamaci Služby u French Winemaker.

Reklamace musí být učiněna u French Winemaker písemně (e-mailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne poskytnutí Služby, nebo v případě, že poskytnutí Služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být Služba poskytnuta.

French Winemaker se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Zákazníka. Po uplynutí této lhůty má Zákazník právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo na slevu z ceny Služby.

French Winemaker nabídne Zákazníkovi v případě kladně vyřízené reklamace (i) jinou Službu v hodnotě reklamované Služby, (ii) slevu z ceny zakoupené Služby, (ii) vrácení ceny za Službu, a to v tomto závazném pořadí.

French Winemaker zašle Zákazníkovi písemné (e-mailem nebo poštou) potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále French Winemaker vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace French Winemaker vydá písemné (e-mailem nebo poštou) odůvodnění tohoto zamítnutí.

7/ Ostatní

Zákazník bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce French Winemaker, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. French Winemaker nebo smluvních partnerů French Winemaker, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu French Winemaker bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.

Spotřebitel není oprávněn k odstoupení od Smlouvy, jestliže byla Služba splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a French Winemaker před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

Za předpokladu, že objednaná a zaplacená Služba má být poskytnuta dříve než za 14 dní ode dne uzavření Smlouvy, Spotřebitel výslovně souhlasí s jejím poskytnutím a bere na vědomí, že v takovém případě po jejím poskytnutí nemá právo od Smlouvy odstoupit.

Zákazník je v případě nouze oprávněn bezplatně změnit objednaný termín poskytnutí Služby, pokud tuto skutečnost oznámí e-mailem na antoine@french-winemaker.com, a to ve lhůtě alespoň 72 hodin před sjednaným termínem poskytnutí Služby.

French Winemaker dále informuje, že během poskytování Služby mohou být pořizovány fotografie, které následně mohou být ze strany French Winemaker umístěny na stránku French Winemaker na sociální síti [Facebook a Instagram]. Každý, kdo bude na fotografii zachycen má právo požádat French Winemaker o stažení konkrétní fotografie či svůj souhlas s pořizováním fotografií zcela odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu antoine@french-winemaker.com či osobním oznámením během poskytování Služby.

Je-li Smlouva uzavírána ve prospěch třetí osoby, Zákazník bere na vědomí, že je povinen tuto třetí osobu seznámit s těmito Obchodními podmínkami. Pokud v takovém případě bude třetí osoba čerpat Službu, platí, že s těmito Obchodními podmínkami souhlasí.